Finance

Neklasifikovaná rozvaha

Neklasifikovaná rozvaha neposkytuje žádné další klasifikace aktiv, závazků nebo vlastního kapitálu. Místo toho tento formát vykazování jednoduše uvádí všechny běžné řádkové položky nalezené v rozvaze v pořadí jejich likvidity a poté uvádí součty všech aktiv, závazků a vlastního kapitálu. Tento přístup nezahrnuje mezisoučty pro žádnou z následujících klasifikací:

  • Oběžná aktiva

  • Dlouhodobý majetek

  • Krátkodobé závazky

  • Dlouhodobé závazky

Rozvaha, která zahrnuje tyto mezisoučty, se nazývá klasifikovaná rozvaha a je nejběžnější formou prezentace. Tato prezentace je nutná k odvození ukazatelů likvidity, jako je aktuální poměr, které závisí na prezentaci mezisoučtu krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků.

Neklasifikovaná rozvaha může být vhodná, pokud existuje několik řádkových položek, které se mají vykazovat, jak tomu může být v případě fiktivní společnosti nebo malého podniku, který má velmi málo aktiv nebo závazků. Může být také použit pro interní účely podávání zpráv, kde manažeři méně potřebují mezisoučty. Pokud se použije tento přístup, aktiva se prezentují v pořadí podle likvidity, takže nejprve se zobrazí hotovost a poslední aktiva. Obdobně jsou závazky prezentovány v pořadí podle doby jejich splatnosti, takže nejprve jsou uvedeny závazky a poslední je uveden dlouhodobý dluh.