Finance

Odtok hotovosti

Odliv hotovosti je částka hotovosti, kterou podnik vyplatí. Důvody těchto plateb v hotovosti spadají do jedné z následujících klasifikací:

  • Operační činnosti. Příkladem jsou platby zaměstnancům a dodavatelům.

  • Investiční činnost. Příkladem jsou půjčky jiným subjektům nebo výdaje na pořízení dlouhodobého majetku.

  • Financování. Příkladem jsou platby za zpětný odkup akcií nebo výplatu dividend.

Tyto obecné kategorie peněžních toků se nacházejí ve výkazu peněžních toků, který je jednou z finančních výkazů, které podnik vytváří. Výše peněžních odtoků odhalená ve výkazu o peněžních tocích je za období, na které se výkaz vztahuje.

Výši peněžních toků lze zatajit vedením záznamů na akruální bázi účetnictví, kde lze zaznamenávat časové rozlišení, které mění výši vykázaných výdajů, přestože nebyla vyplacena žádná hotovost. V důsledku toho je užitečné prozkoumat odliv hotovosti ve výkazu o peněžních tocích na trendové linii a zjistit, zda společnost získává nebo ztrácí hotovost. Je zapotřebí úplná znalost odlivu hotovosti, aby bylo zajištěno, že podnik má dostatek hotovosti (nebo může plánovat získání nového dluhu nebo prodej akcií), aby zajistil, že v podnikání zůstane.