Finance

Přípustná nesprávnost

Přípustnou nesprávností je částka, o kterou se může řádková položka účetní závěrky lišit od skutečné částky, aniž by to mělo dopad na věrné zobrazení celé účetní závěrky. Tento koncept používají auditoři při navrhování auditorských postupů ke zkoumání účetní závěrky klienta. Zvolené postupy by měly být schopny vyhledat všechny instance, které přesahují tolerovatelnou nesprávnost.

Přípustnou nesprávností, kterou auditor umožňuje, je výzva k posouzení na základě podílu významnosti plánování pro audit. Pokud je úroveň vnímaného rizika vysoká, přípustná nesprávnost bude představovat menší procento plánovací významnosti, například 10–20%. Naopak, pokud je úroveň vnímaného rizika nízká, přípustnou nesprávností může být mnohem vyšší procento plánovací významnosti, například 70–90%.

Je možné, že u několika řádkových položek účetní závěrky existují přijatelné nesprávnosti. V kombinaci by tyto nesprávnosti v souhrnu mohly vést k významné nesprávnosti v účetní závěrce. To je obzvláště pravděpodobné, když se vedení podílí na podvodu s finančními výkazy, takže celá řada individuálně přijatelných nesprávností je ve stejném směru, než aby se vzájemně kompenzovaly. Naopak je méně pravděpodobné, že nedojde k podvodu, kdy různé nesprávnosti budou pravděpodobně náhodně pozitivní nebo negativní, a tak se navzájem přibližně zruší.