Finance

Náklady na pronájem

Náklady na nájemné jsou účty, které uvádějí náklady na užívání pronajatého majetku během vykazovaného období. Tento náklad je jedním z největších výdajů vykazovaných většinou organizací po nákladech na prodané zboží a nákladech na náhradu škody.

Podle účetnictví na hotovostní bázi je částka nákladů na nájemné vykázaná v určitém období částkou hotovosti zaplacené během daného období. Podle akruální účetní základny představuje výše nákladů na nájemné vykázané v daném období částku užívání pronajatého majetku v daném období, bez ohledu na částku skutečně zaplacenou v daném období.

Podle účetnictví na akruální bázi, je-li nájemné placeno předem (což se často stává), je původně zachyceno jako aktivum na účtu nákladů příštích období a je uznáno jako náklad v období, ve kterém podnik obsazuje prostor.

Náklady na nájemné se obvykle rozdělí mezi prodejní a administrativní a produkční část výkazu zisku a ztráty. Alternativně může být celá částka účtována do prodejní a administrativní části výkazu zisku a ztráty.