Finance

Zpětně získatelná částka

Zpětně získatelná částka je vyšší z reálné hodnoty aktiva snížené o náklady na prodej nebo z jeho hodnoty z užívání. Hodnota z užívání se týká současné hodnoty budoucích peněžních toků, u nichž se očekává, že budou odvozeny z aktiva. Koncept se tedy v zásadě zaměřuje na nejvyšší hodnotu, kterou lze z aktiva získat, a to buď prodejem, nebo použitím. Koncept zpětně získatelné částky se používá v rámci mezinárodních standardů účetního výkaznictví.