Finance

Zapsat

K odpisu dojde, když podnik sníží účetní hodnotu aktiva, jinak než běžným odpisem a amortizací. Odpis se obvykle provádí, když tržní hodnota aktiva poklesne pod jeho aktuální účetní hodnotu. Celá částka odpisů se objeví ve výkazu zisku a ztráty, zatímco snížená účetní hodnota aktiva se objeví v rozvaze. Odpis je nepeněžní výdaj, protože při odpisu nedochází k žádnému souvisejícímu odlivu peněz.

Odpis by měl být proveden, jakmile si vedení uvědomí, že tržní hodnota aktiva poklesla; nemají zpozdit toto uznání, jak se často stává, když chce společnost spravovat své výdělky.